Nalywka ze pozimkōw (Nalewka z truskawek)

Bōł1 żech ôstatnio na gyburtstagu2 i ôsprawioł3 żech ze takim modym farorzym4, kery5 tyż robi roztomajte6 nalywki. I jak mi pedzioł7 o tyj pozimkowyj, to żech musioł wartko8 szukać pozimek, żeby z tych ôstatnich jeszcze trocha narychtować9. Co z tego wyńdzie10? Ôbejrzymy11 za szejś12 miesiyncy 😉 Co potrza? 1 kg pozimek 1 szklōnka cukru 1 […]

Nalywka ze czornych jagōdkōw (Nalewka z czarnej porzeczki)

Napocznōł żech jōm rychtować1 połra lołt2 do zadku3 ze mojōm Teściowōm i tak nōm zasmakowała, że do dzisiej kołżdego roku jōm nastawiōmy. Teściowa robi jōm niyroz trocha słabszoł, moja Muter- bo łona tyż sie w te nalywkowanie wciōngła4– niyroz robi yno trocha mocniyjszy kōmpot, ale przeca kołdży robi tak, jak mu smakuje. Choć w tym […]

Wiśniōwka (Nalewka wiśniowa wiśniówką czasem zwana)

Robia roztomajte1 nalywki, ale ta ze wiśni to je cojsik tak dobrego, że bez ni niy umia sie już forsztelować2 mojego barku. Choć tak po prołwdzie to nawet niy wiym, czy mi idzie ło ta nalywka, czy ło te wiśnie, co to je potyn idzie wmōcić3. Joł ich niy pestkuja, bo wiadōmo, żech je trocha […]

Nalywka ze wieprzkōw (Nalewka agrestowa)

Lato idzie lubieć ze roztomajtych1 powodōw, a jedyn lubia szczególnie: wtedy sie idzie narychtować2 nojlepsze nalywki. A potyn bez zima, jak za łoknym3 zajś padze śniyg ze dyszczym, idzie sie wlołć do keliszka kōnsek4 lata. Wieprzki sōm5 tak fajnie kwaskowe, ożyźwiajōnce, a jak czowiek sie ta nalywka powōnio6 we styczniu, to mu sie zdo7, że […]

Ło śliwce, co niy macała gorzołki, ale sie zegziōła ze szokoladōm (Likier czekoladowy aromatyzowany śliwką)

Ciynżko pedzieć1, czy to jeszcze je sznaps2, czy już kryjm, ale jedno je pewne- ta wersja je yno dlo ciyrpliwych. Śliwki muszōm wisieć nad wōdkōm aby ze 2 tydnie3, a jak fto by chcioł pryndzyj4, to mu z tego wyjdzie czorny szajerkōniak (recept5 na bioły znojdziecie sam: http://chopwkuchni.pl/?p=492 ) . Co potrza? 6 żōłtek 0,5 […]

Szajerkōniak (Likier jajeczny z białą czekoladą)

Niy, tyn ajerkōniak niy bōł wymyślōny bez hobbitōw ze „Władcy pieszczōnkōw” (abo ringōw- bo tak by sie to musiało mianować po ślōnsku), co miyszkali we Shire [czyt. szajer]. To je ajerkōniak ze biołōm szokoladōm, a że roztomajte sznapsy1 niy mogōm mieć za dugich2 nazwōw, to tak żech prziszoł na szajerkōniak. Naszło mie tak na to […]

Kakaōwka (Kakaowy likier jajeczny)

Idzie pedzieć,1 że kakaōwka to je siostra ajerkōniaku, yno że po inkszym fatrze.2 I niby tam wszysko prawie take same, ale sōm ludzie, co to jak im postawić na stole ajerkōniak i kakaōwka, to zarozki3 sie ciepnōm4 na tyn trocha ciymniyjszy keliszek. Nojlepi mieć i jedne, i druge, to mogecie być sicher,5 że kołżdymu dogodzicie… […]

Ajerkōniak (Likier jajeczny)

Połra1 dni tymu ciotka ze Niymiec sie mie zapytała, jak sie robi ajerkōniak. Joł niy wiedziōł, ale niyrozki dobrze je2 mieć pod rynkom Teściowoł i tak mi się przipōmniały te stare smaki. Pamiyntōm jak piyrwy moja Muter3 go robiōła i joł4 potyn- jeszcze mały bajtel5– tyn palec żech sie niyrozki tōnknōł6 w tyj misce abo […]